Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου (Reverse shoulder prothesis)

Ασθενής 69 ετών με ψευδοπαράλυση αριστερού άνω άκρου λόγω μαζικής και μη επιδιορθώσιμης ρήξης τενοντίου πετάλου αριστερού ώμου με συνυπάρχουσα αρθροπάθεια. Αντιμετωπίσθηκε με ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου (reverse shoulder prothesis).

Ψευδοχωλότητα του αριστερού άνω άκρου με αδυναμία ανύψωσης, απαγωγής και έξω στροφής

Απουσία τενόντιας μοίρας υπερακανθίου και υπακανθίου. Ανύψωση της βραχιονίου κεφαλής έως το επίπεδο του ακρωμίου

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. Το κέντρο περιστροφής της άρθρωσης μεταφέρεται προς τα έσω και κάτω, ώστε να μπορεί η άρθρωση να λειτουργήσει μόνο με την ενέργεια του δελτοειδή.

Aκτινολογικός έλεγχος 1 έτος μετεγχειρητικά

 

 

Search

+