Αποκατάσταση μαζικής ρήξης τενοντίου πετάλου ώμου με μόσχευμα graftjacket

Γυναίκα 55 ετών με μαζική ρήξη τενοντίου πετάλου (rotator cuff) από 3 μήνου. Προσέρχεται με πλήρη αδυναμία κινήσεων στον ώμο και εικόνα ψευδοπαράλυσης. Γίνεται ανοικτή αποκατάσταση του ελλείμματος του τενοντίου πετάλου με χρησιμοποίηση αλλομοσχεύματος graftjacket και ειδική συρραφή.

Αρχική κλινική εικόνα ψευδοπαράλυσης  δεξιού άνω άκρου

Στην μαγνητική, διακρίνεται μαζική ρήξη με τενόντιο έλλειμμα υπερακανθίου και υπακανθίου.

Διεγχειρητική εικόνα, μετά την κεντρική συρραφή του μοσχεύματος στο τενόντιο κολόβωμα και την περιφερική καθήλωση του  στο μείζων βραχιόνιο όγκωμα.

Πολύ καλή λειτουργική αποκατάσταση του ώμου, 6 μήνες μετά, και ακτινολογική επικέντρωση της κεφαλής του βραχιονίου στην ωμογλήνη χωρίς εικόνα ανύψωσης.


 

 

Το αποτέλεσμα διατηρείται χωρίς ανάγκη επανεπέμβασης, 10 χρόνια μετά

 

Search

+